Terms and Conditions

general conditions for sale of industrial products from "Mizipack" Ltd.

1. Приложение
1.1. Настоящите условия са приложими за всяка продажба на индустриални продукти и всяко предоставяне на услуги по поддръжка и ремонт на същото от страна на „МИЗИПАК” ООД. Всяка поръчка на продукт в отговор на предоставена оферта се приема като неквалифицирано съгласие с Общите условия.
1.2. Всякакъв вид специфични условия се договарят между двете страни и се потвърждават с писмен договор. При липса на такъв,или на потвърдени специфични условия,приложими са настоящите Общи условия.

2. Оферти

2.1. Условията в офертата след изтичане на валидността й могат да се променят, без „МИЗИПАК” ООД да има задължение да информира клиента за промяната.

3. Конфиденциалност Двете страни поемат твърдо задължение да не разкриват или публикуват без изричното съгласие на другата страна информация, която им е била предоставена във връзка със сделката.

4. Технически спецификации и документация.

4.1. Ако друго не е посочено и потвърдено писмено в договор, приема се, че продуктите ще бъдат доставени с качество съгласно спецификацията на производителя.
4.2. „МИЗИПАК” ООД гарантира, че информацията, предоставена в техническата документация, която се предава на клиента заедно с продукта, е най-добрата, с която разполага.
4.3. Предоставената на клиента техническа документация за продукта не може да се прави достояние на трети страни, ако „МИЗИПАК” ООД не е дало предварителното си писмено съгласие за това.

5. Задължения на „МИЗИПАК” ООД -да достави продукт с качество съгласно спецификацията или договора;-да предостави техническа документация и инструкции такива, каквито са изпратени от производителя. Същите трябва да бъдат достатъчни, за да може клиентът да работи безопасно с оборудването.

6. Задължения на клиента-да получи предварително за своя сметка всякакви одобрения и разрешения, които се изискват съгласно местното законодателство за монтаж и работа с оборудването;

    •  да осигури достъп на специалисти на „МИЗИПАК” ООД за извършване на шеф-монтаж/монтаж, когато оборудването го изисква и същият е включен в цената;
    •  да осигури за своя сметка достатъчен брой работници,техника, инструменти и комуникации(съгласно изискванията на доставчика) за разтоварване, вътрешно транспортиране и преместване на оборудването при доставка, монтаж и ремонт;
    •  ако клиентът не изпълни някое от гореизброените задължения, „МИЗИПАК” ООД има право да наеме външен подизпълнител и да фактурира на клиента допълнително всички платени в тази връзка разходи;
    •  когато се налага ремонт и поддръжка и същите са включени в договора, да осигури и гарантира свободен и безопасен достъп на сервизни специалисти до оборудването, включително специални мерки за охрана и безопасност на труда;
    •  клиентът носи отговорност за всякакъв вид неточности, грешки и пропуски в чертежи и схеми на комуникации, предоставени предварително на доставчика и се задължава да направи всички необходими промени за своя сметка.

7. Доставка на оборудване: Доставката на оборудването се извършва съгласно записаните условия по Инкотермс 2010 в офертата. С цел избягване на проблеми или неточности в доставките, обичайно „МИЗИПАК” ООД доставя оборудване при условия франко свой склад. Различни условия на доставка (като изключение) могат да се договорят единствено в двустранен договор.Забава в доставката на оборудването може да бъде предмет на претенция за лихва за забава максимум в размера на законовата лихва (ОЛП+10 пункта годишно) -единствена форма на компенсация за клиента, като последният няма право да търси отговорност за други щети. Клиентът няма право да откаже приемане на поръчано и доставено оборудване единствено поради наличие на малки дефекти или незначителни отклонения в количеството.

8. Цени и плащане

8.1. „МИЗИПАК” ООД продава индустриални продукти от склад при 100% плащане в брой или с отложено плащане по банков път,като всеки клиент договаря индивидуално своите условия.
8.2. За доставка на оборудване, което не се поддържа на склад, клиентът трябва да предплати цялата или част от сумата, като детайли се уточняват в процеса на търговските преговори и се записват и потвърждават в договор.При определени условия продажбата може да се осъществи и с посредничеството на лизингова компания.
8.3. „МИЗИПАК” ООД формира продажните цени на индустриалните продукти от внос, прилагайки курса ЕВРО/лев на БНБ в деня на изготвяне на офертата/договора. В случай на промяна в курса с повече от 2% издава съответно дебитно или кредитно известие, което клиентът се задължава да отрази при плащането.
8.4. В случай на забава на договорено отложено плащане от страна на клиента „МИЗИПАК” ООД има право да начисли законна лихва за забава в размер (ОЛП+10 пункта годишно)върху дължимата сума.

9. Преминаване на собствеността и на риска.

9.1. Собствеността върху индустриалните продукти преминава от „МИЗИПАК” ООД към клиента от момента на пълното изплащане на договорената цена.
9.2. Ако не е договорено друго, всички рискове по продуктите преминават върху клиента при доставката им на специфицираното съгласно Инкотермс 2010 място.

10. Обхват на отговорността: При никакви обстоятелства „МИЗИПАК” ООД не носи отговорност за каквато и да е щета или загуба (в това число пропусната печалба, загуба от прекъсване на търговска или производствена дейност, всяка друга щета или загуба от имуществен или неимуществен характер), възникнали във връзка с използването или невъзможността за използване на продуктите.

11. Решаване на спорове: Двете страни в сделката („МИЗИПАК” ООД и клиентът) се задължават да търсят споразумение и решение на всякакви спорове чрез преговори. В случаите, когато взаимен компромис не се постигне, споровете се решават от Арбитражен съд на БТПП или Пловдивски районен съд, като приложимо е българското търговско право.

12. Общи клаузи

12.1. Настоящите общи условия се прилагат при всички продажби на „МИЗИПАК” ООД, като изключения се договарят и потвърждават само в писмена форма от упълномощените за това представители.
12.2. Промени по договори са валидни само в писмена форма и подписани от упълномощените за това представители.

All rights reserved © 2023 Mizipack LTD
menuchevron-downarrow-up

Ние използваме бисквитки, за да ви предоставим най-доброто онлайн изживяване. Като се съгласявате, приемате използването на бисквитки в съответствие с нашата политика за бисквитки.

Настройките за поверителност са запазени!
Настройки

Всеки един сайт, които посещатавате може да съхранява или извлича информация във вашия браузър, най-вече под формата на бисквитки. Контролирайте личните си услуги за бисквитки от тук.

Откажете всички
Приемете всички Услуги